Kär ost har haft många stavningar

I berättelse från förvaltningsutskottet i Västerbottens Läns Hushållningssällskap den 26 januari 1878 skrivs "Westerbottens ost".

I en rapport av J. Cowan-Nyberg, mejerikonsulent i Westerbottens Län, januari 1888 skriver han "Westerbottensost" på flera ställen. J. Cowan-Nyberg utgav 1892 en skrift som hette "Om tillverkning av Westerbottens Sötmjölksost jemte normalritningar och virkesförslag m. m. till ost-mejerier".

I det varumärke som registrerades 1910 av Johan Bexelius i Lövånger är osten omnämnd som "Wästerbottens Fetost s. k. Burträskost". I ett brev från Bexelius 21 juli 1910 står det "Westerbottens Ost" i brevhuvudet. I texten skriver han "Västerbottensost".

I brev, daterat 9 april 1910, från W. Normans Eftr. Ostaffär i Stockholm till Bråns Mejeri Aktiebolag skriver man "Wästerbottensost".

Reseberättelsen 1911 av mejerikonsulent Johan Söderblom heter "Västerbottensostens afsättningsförhållanden". I texten skrivs "Västerbottens Fetost eller s. k. Burträskost", "Västerbottens Fetost" och "Västerbottensost.

En informationsskrift om osten 1912 heter "Äkta Västerbottens Fetost".

I ett protokoll fört vid Västerbottens Läns mejerikommittés sammanträde i Umeå den 26 november 1915 skriver man "Västerbottensost".

I stadgar för Västerbottensosten, Försäljningsförening u. p. a., 1928, kallas osten "Västerbottensost". Man hänvisar till osten i alperna och skriver att "Den svenska alp-osten utgöres af Äkta Västerbottens Fetost". I skriften visas till en notis i Västerbottens Nyheter från den 14 maj 1912 där rubriken är "Västerbottensosten är bäst".